ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT JA HOOLDUS

Elektrikäit

Elektriaudit - elektrikäit - firmuselekter

Elektrikäit hõlmab lülitamist, juhtimist, kontrollimist ja muid elektri- ja mitteelektritöid teie objektil. Elektripaigaldise hooldus ja käit sisaldab terviklikke ja regulaarseid tegevusi teie ettevõtte või asutuse elektripaigaldise korrashoidmiseks ja ohutuse tagamiseks. Lihtsustatult öeldes tagavad hooldus ja käit teie elektri- ja nõrkvoolusüsteemide toimimise. Regulaarne hooldus aitab ennetada rikkeid ja laseb teie ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele.

Käidutegevused sõltuvad objekti spetsiifikast ja ettevõtte tegevusalast, peakaitsme suurusest ja kasutusel olevatest seadmetest ja süsteemidest. Kui madalpingepaigaldise peakaitsme nimivool ületab 100 A, siis on vajalik määrata käidukorraldaja ja koostada käidukava. Elektripaigaldise hooldusele ja käidule kehtivad majandus- ja taristuministri määrusega seatud nõuded.

Elektrikäit teenust võib pakkuda isik, kellel on selleks tööks vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi. Meil on vastavad registreeringud majandustegevuse registris  (MTR) ja meeskond, kes on läbinud vastavad koolitused. Samuti on meie töölistel pikaajaline kogemus elektritööde juhtimisel, teostamisel ning elektrikäidu korraldamisel ja käidujuhtimisel. Teostame mistahes pingega elektripaigaldise käidutöid A pädevuse piires.*

*Pädevustunnistused jagunevad A-, B-, B1- ja C-klassi pädevustunnistusteks sõltuvalt elektri- ja käidutöödest, mille juhtimiseks tunnistus annab õiguse. A-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha tehnilist kontrolli mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldises.

Käidutoimingute teostamiseks sõlmime hoolduslepingu, kus lepime kokku täpsema tööde loetelu ja tähtajad.

Elektrikäit ja selle juurde kuuluvad tegevused:

 • Elektrikäit / Elektripaigaldise käit – elektripaigaldise käitu ja käidujuhtimist teostame vastavalt paigaldise kohta koostatud käidukavale
 • Elektripaigaldiste regulaarne ülevaatus, hooldus ja remont
 • Ohutustehnilise dokumentatsiooni sisse viimine, elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine jt
 • Elektrotehnilised ja valgusmõõdistamised teie objektil
 • Elektripaigaldise nõuetekohasuse audit – korralise tehnilise kontrolli korraldamine ja nõuetekohasuse audit, mille alusel väljastatakse elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus
 • Turvavalgustus – turvavalgustuse hooldus ja testimine
 • Avariivalgustus – avariivalgustuse hooldus ja testimine
 • Evakuatsioonivalgustus – evakuatsioonivalgustuse hooldus ja testimine
 • Piksekaitse ja piksekaitsesüsteemide hooldus
 • Suitsuluukide hooldus
 • Generaatori jt varutoiteseadmete hooldus
 • Alajaama käit ja hooldus

Siia lisaks saame pakkuda ka teiste nõrkvoolusüsteemide hooldust. Nõrkvoolusüsteemide hulka kuuluvad kõik automaatsete tulekahju signalisatsioonisüsteemid (ATS), turvasüsteemid, valvesüsteemid, videovalve, läbipääsusüsteemid, õe- ja invakutsesüsteemid.

HINNAPÄRINGU VORM